Wszystko o:

tarczyca a tycie

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

wizu

Tarczyca u m轅czyzn - o czym trzeba wiedzie?

Tarczyca u m轅czyzn - o czym trzeba wiedzie?

Choroby tarczycy s czsto przypisywane kobietom. Wielu uwa풹, 풽 niedoczynno뜻 lub nadczynno뜻 to dolegliwo턢i typowo 풽skie. Tymczasem choroby tarczycy mog tak풽 dotyka m轅czyzn. Zdarza si to rzadziej ni u kobiet, ale i tak czsto w przeliczeniu na ca낢 populacj. Panowie maj jednak tendencj do unikania lekarzy i to w쿪턭ie z tego powodu r璨norakie zaburzenia s u nich rzadko diagnozowane.

Anty-TPO - charakterystyka, normy, interpretacja

Badanie anty-TPO zaleca si wtedy, gdy ju zdiagnozowano procesy autoimmunologiczne, ktre tocz si w obrbie gruczo퀅 tarczycowego. Pomaga okre턫i, z ktr chorob tarczycy mamy do czynienia (niedoczynno뜻, nadczynno뜻 tarczycy, chorob Hashimoto). Nie ma uniwersalnych norm dla tego rodzaju badania. Zale엽 one zarwno od wieku, jak i p쿬i.

Nadczynno뜻 tarczycy - co warto wiedzie? Objawy, diagnostyka, leczenie

Nadczynno뜻 tarczycy (inaczej hipertyreoza) polega na zwikszonym wydzielaniu hormonw tego gruczo퀅. Wytwarzanie wikszej ilo턢i hormonw, ni potrzebuje nasz organizm, mo풽 objawia si na przer璨ne sposoby, a oprcz odmiany jawnej wystpuje tak풽 utajona forma choroby (subkliniczna nadczynno뜻 tarczycy). Je턫i dokucza Ci ko쿪tanie serca, uczucie gor켧a i potliwo턢i, a Twoje rce podejrzanie czsto dr엽, wysoce prawdopodobne, 풽 cierpisz w쿪턭ie na nadczynno뜻 tarczycy. Objawy jednak nie kocz si na tych kilku symptomach i nie zawsze wystpuje ich sta퀉 zestaw. Zdecydowanie wiksz zachorowalno뜻 odnotowuje si u kobiet, co nie znaczy, 풽 m轅czy펝i mog by o siebie ca쿸iem spokojni. Dowiedz si wicej na temat nadczynno턢i tarczycy, poznaj jej przyczyny i objawy, a tak풽 sprawd, jak j diagnozowa i leczy!

To tylko ZMCZENIE... A mo풽 choroba?

To tylko ZMCZENIE... A mo풽 choroba?

tarczycy . Poziom hormonw tego gruczo퀅 czsto obni풹 si z powodu niedoboru jodu i w okresie menopauzy . Charakterystyczne objawy, oprcz tycia, to wieczne zmczenie , apatia, nadwra퓄iwo뜻 na zimno, 쿪mliwe w쿽sy, blada, szorstka cera, depresja. Dieta dla tarczycy Anatomia cz쿽wieka: tarczyca

Przeciwcia쿪 anty-TPO

Przeciwcia쿪 anty-TPO

choroby autoagresywne, jak tocze , reumatoidalne zapalenie staww oraz niedokrwisto턢i z쿽턫iw, dodatkowo pojawiaj si objawy niedoczynno턢i tarczycy (wole, tycie, przemczenie, wypadanie w쿽sw, zaparcia , nadwra퓄iwo뜻 na zimno, sucha skra). Jak wygl켨a badanie? St轅enie przeciwcia쿪 anty-TPO

Naukowcy: koty poch쿪niaj toksyczne chemikalia, ktre gromadz si w domowym kurzu i szkodz ludziom

Naukowcy: koty poch쿪niaj toksyczne chemikalia, ktre gromadz si w domowym kurzu i szkodz ludziom

kocha mnie czy misk z jedzeniem? Behawiorystka t퀅maczy najczstsze kocie zachowania UK쥱D DOKREWNY (HORMONALNY) - funkcje, budowa i najczstsze choroby 'Gruchanie', ocieranie, odwracanie si ty쿮m. Czy na pewno wiesz, co chce ci powiedzie twj kot? TARCZYCA a DIETA. Jakie znaczenie ma od퓓wianie w

Zagro풽nie utrat wzroku?

tym idzie zmniejszenia jej przejrzysto턢i. Omdlenia s jednak niepokoj켧e i mog wskazywa na inne schorzenia. Podsumowuj켧, sugeruj wykonanie podstawowych bada, w낢cznie z badaniem ci턭ienia ttniczego, kontynuowanie diagnostyki neurologicznej, a tak풽 pozostanie pod opiek poradni zdrowia

Insulinooporno뜻 - kiedy organizm nie dogaduje si z insulin. Objawy, diagnostyka i leczenie insulinooporno턢i

Insulinooporno뜻 - kiedy organizm nie dogaduje si z insulin. Objawy, diagnostyka i leczenie insulinooporno턢i

, wysoki poziom trjglicerydw, wysokie ci턭ienie ttnicze, podwy퓋zenie poziomu cholesterolu, zwikszone st轅enie kwasu moczowego we krwi, tycie (przede wszystkim brzuszne), trudno턢i w chudniciu, na zaawansowanym etapie zaburzenia - podwy퓋zony poziom cukru we krwi. Insulinooporno뜻: sk켨 si bierze

Tarczyca nami rz켨zi! Na pewno wiesz, jak pracuje ten narz켨?

Tarczyca nami rz켨zi! Na pewno wiesz, jak pracuje ten narz켨?

Tycie a choroba Hashimoto

gospodarki hormonalnej. Sugeruj w pierwszej kolejno턢i wykonanie bada kontrolnych w kierunku niedoczynno턢i tarczycy (oznaczenie poziomu TSH) i ich interpretacj wraz z lekarzem rodzinnym. Prosz si te zastanowi nad innymi przyczynami zwikszania masy cia쿪 - je턫i w czasie obozw wakacyjnych udaje si

Niedoczynno뜻 tarczycy - bardzo tyje. Co powinnam je뜻 aby unikn길 nadwagi?

Mam 40 lat i od ponad 7 miesicy przyty쿪m prawie 30 kg. Mcz si. Co powinnam wprowadzi do diety, co je뜻 aby nie przybiera na wadze? Prosz o porad

Problemy z tyciem

dawa objawy w postaci przyrostu masy cia쿪 s przede wszystkim niedoczynno뜻 tarczycy lub inne zaburzenia hormonalne (choroby przysadki lub nadnerczy). Rwnie stosowane leki mog powodowa wzrost masy cia쿪 (g농wnie leki hormonalne, w tym doustne 턳odki antykoncepcyjne a tak풽 leki psychiatryczne

Dieta a tarczyca

Co nale퓓 je뜻 w niedoczynno턢i tarczycy, a czego unika, bo cho jem niewiele to ci켫le tyje...:(

Usunicie tarczycy a lekarstwa

Mam usunit ca쿸owicie tarczyc, ostatni wynik TSH to 3,891 poprzednio nawet 13,800. Zwikszono mi dawk hormonw ponad miesi켧 temu. Poprzednio maj켧 niedoczynno뜻 nie ty쿪m, a teraz maj켧 du퓇 lepszy wynik zauwa퓓쿪m nieco pe쿻iejsze kszta퀃y. Prosz mi zatem odpowiedzie czy jest mo퓄iwe aby

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

tarczyca bez tycia?

Z objaww mam wikszo뜻. Tylko nie tyj a raczej chudn, je턫i przez jaki czas niedojadam. Jestem ci켫le zmczona, 턯i켧a, ca퀉 czas mi zimno. Skr mam tak bia낢, szar i such do tego mam ataki paniki, sk쿽nno뜻 do fobii i depresji. Chodz rozdra퓆iona i rozkojarzona. Dzi lub najdalej w

Re: tarczyca bez tycia?

Jak najbardziej mo풽 by. Na forum jest kilka osb, w tym dwie moderatorki, ktre chud퀉 przy niedoczynno턢i tarczycy. Ja nie chud쿪m, ale i nie ty쿪m. Chcesz prosi o skierowania na NFZ? Dostaniesz tylko TSH, a najlepiej zrobi od razu komplet: TSH, ft4, ft3, anty-TPO i anty-TG. To bdzie

Tycie po cz沅ciowym usuniciu tarczycy

P車tora miesi켧a temu mia쿪m usunity lewy p쿪t tarczycy z powodu guzkw - na szcz沅cie okaza퀉 si 쿪godne. Nie mai쿪m stwierdzonej nadczynno턢i ani niedoczynno턢i. Niestety w czasie ostatniego miesi켧a uty쿪m 4 kg nie zmieniaj켧 diety. Wyniki sprzed operacji: FT3 3,09 /2-4,4/ FT4 1.26 /0

Re: Tycie po cz沅ciowym usuniciu tarczycy

Proporcje Twoich hormonw najlepeij wida w przeliczniku procentowym: sprzed operacji: FT4 42.86% FT3 45.42% TSH 1.07 /0,27-4,20/ i po operacji: FT4 10% FT3 51.35% TSH 2,2 /0,2-4,2/ Jak mwi Natder - jeste w niedoczynno턢i. Spadek Ft4 jest zwi콄any z tyciem i opuchniciem. Moim zdaniem

Re: Tarczyca - kto si zna?

A stres? Tycie, sucha skra, nerwowo뜻, senno뜻 i bezsenno뜻 jednocze턭ie i jakie problemy z tarczyc mog by efektem przewlek쿮go stresu.

Tycie, niedoczynno뜻 tarczycy, z쿮 wyniki cukru

Witam Mj problem polega na tym, 풽 od roku tyj 0,5 kg na miesi켧 przybieram na wadz ca퀉 czas. Mam 31 lat, 170 cm, wa욧 71 kg. Od roku lecz si i uda쿽 si ustali nastpuj켧e problemy: Co ju u mnie zdiagnozowano: 1) niedoczynno뜻 tarczycy - od roku bior euthyrox 50 Wyniki bada z

Re: tarczyca bez tycia?

ze wg. na zmeczenie to ja bym jeszcze ferrytyne zbadala, bo moze to anemia. A ze wg. na depresje to tez poziom wit. D.

Re: tarczyca bez tycia?

A na te wszystkie badania, ktre poda쿪 i tak potrzebne mi skierowanie czy bez tego id do przychodni i mwi: pani hurtem t krew pobiera bo chc r璨ne badania ;D i p쿪c ;p ?

Re: tarczyca bez tycia?

Zdecydowanie jest to mo퓄iwe, ja mia쿪m niedoczynno뜻 (zmierzone ponad 2 lata przed "w쿪턢iw" diagnoz TSH - 3,5), milion objaww, a by쿪m b.szczup쿪, jak nie jad쿪m s쿽dyczy wrcz chuda. Kiedy wreszcie mnie zdiagnozowano mia쿪m TSH 5,5 i wtedy ju ty쿪m (ok. 7 kg w p車 roku przed badaniami, przy

Re: tarczyca bez tycia?

To ju chyba ostatnie moje w켾pliwo턢i... :) A wic w ka풼ej przychodni mog sama poprosi o badanie krwi i od razu zap쿪ci...? I czy powinnam i뜻 na badania na czczo? Bo wtedy wchodzi w gr dopiero poniedzia쿮k ;)

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!